ÇALIŞANLAR İÇİN KVKK AYDINLATMA METNİ

 

Yolbulan Demir ve Nakliyat A.Ş (“Yolbulan A.Ş” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Yolbulan A.Ş bünyesinde sigortalı olarak çalışan tüm çalışanlarımıza ait özel ve genel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”), Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 

 1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

 

Kanun uyarınca, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne [130845] sicil numarasıyla kayıtlı, [09810-5161-5700014] MERSİS numaralı, “[Kozyatağı Sarıkanarya Sok. No:18 Yolbulan Plaza A Blok Kat:4 Erenköy/İST]” adresinde mukim Yolbulan Demir A.Ş ve [197157] sicil numaralı ve [09810-0344-0900019] MERSİS numaralı ve aynı adreste mukim Yolbulan Nakliyat A.Ş veri sorumlusudur.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

 

Kişisel verileriniz Yolbulan A.Ş tarafından;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • 4857 sayılı İş Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,
 • Gerektiğinde ilgili kamu kurum ver kuruluşlarının, adli veya idari yargı mercilerinin ve kolluk güçlerinin ihtiyacı olan bilgileri sağlamak,
 • İnsan kaynakları politikalarının geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak,
 • Emeklilik, hayat ve sağlık sigortası yardımlarında bulunmak ve bunlara ilişkin süreçleri yönetmek,
 • Çalışanların kişisel gelişimini ve yeteneklerini geliştirici eğitim, seminer vb. faaliyetlerin yürütülmesini sürdürmek,
 • Performans ölçümlerinin analizlerini yapmak, performans raporlarını hazırlamak ve buna bağlı olarak performans artışını sağlamak,
 • İşyeri kariyer ve başarı planlarının oluşumunu sağlamak ve bu süreçleri yürütmek,
 • İşyerinde çalışan memnuniyetini ve ihtiyaçlarınızı karşılamak,
 • İşyerindeki güvenlik önlemlerinin alınmasını sağlamak ve işyerindeki çalışma ortamının bozulmasını önlemek,

amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Aktarılması

 

Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, başta Yolbulan A.Ş insan kaynakları departmanı personeline ve amirlerine, Şirket yöneticilerine, Şirket hissedarlarına, ilgili mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, başta Sosyal Güvelik Kurumu olmak üzere gerektiğinde yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, adli ve idari yargı mercilerine, kolluk kuvvetlerine, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan işyeri sağlığı ve güvenliği uzmanları ile işyeri hekimlerine, ücret ve her türlü hak edişlerinizin ödenebilmesi amacıyla ilgili finans kuruluşlarına, bordrolama ve gerekli sistemlerin kurulması gibi insan kaynakları yönetimi ve bilişimi sistemlerinin yürütülmesi amacıyla iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kurum ve kuruluşlara, araç kiralama sözleşmelerinin akdedilmesi amacıyla iş ilişkisi içerisinde olduğumuz filo kiralama şirketlerine ve dışarıdan eğitim hizmeti alınan danışmanlık şirketlerine aktarılmaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

 

Kişisel verileriniz; İnsan Kaynakları Departmanı, Genel Müdürlük ve Yolbulan A.Ş tarafından yetkilendirilmiş veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, kâğıt ortamında tutulan formlar ve tutanaklar gibi vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

 

Bu kapsamda; Ad-soyad, evlenmeden önceki soyadı, T.C. kimlik numarası, uyruk, ana-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hali, nüfus kayıt bilgileri, ikametgâh adresi, imza, SGK numarası, ehliyet, vesikalık fotoğraf, banka hesap bilgileri, eğitim bilgisi, aile durumunuza ilişkin bilgiler, erkek çalışanlar için askerlik durum belgesi, yabancı personel için çalışma izin belgesi, istirahat ve sağlık raporları, ücretli-ücretsiz izin formları, adli sicil kaydı, sendika üyeliği, performans raporları, telefon numarası, e-posta adresi, faks numarası, işyeri bilgisayarına ait IP adresi, log kayıtları, işyeri güvenliğinin ve işyeri giriş çıkışlarının takibinin yapılması adına kamera kayıtları, ve güvenlik kontrolünde alınan kayıtlar, Yolbulan A.Ş tarafından tahsis edilen araçlara ve cep telefonlarına mahsus takip programına ilişkin kayıtlar, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan iş yeri hekimi ile iş sağlığı ve güvenliği uzmanıyla paylaşılan sağlık verileri, iş kıyafetlerinin dağıtılması amacıyla beden bilgileri tipindeki özel ve genel nitelikli kişisel veriler Kanun’un 5. maddesinin 1/a-c-ç-e-f bentleri ve 6. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla ve Yolbulan’ın meşru menfaatleri hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

 

Yukarıda sayılan veri tipleri haricinde dernek, vakıf de diğer kuruluşlara-Sivil Toplum Kuruluşlarına ilişkin üyelik bilgileri, sosyal medya hesap bilgileri, tipindeki genel ve özel nitelikteki kişisel verileriniz açık rızanız olması şartıyla işlenmektedir.

 

 1. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları

 

Dilediğiniz zaman Yolbulan’a başvurarak kişisel verilerinizin;

 

 • İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,
 • Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir,
 • Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,
 • Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,
 • Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya
 • Kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

 

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak Yolbulan’a iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

 

Başvurularınızı;

 • yolbulanlar.com.tr adresinde bulunan formu doldurduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile [Kozyatağı Sarıkanarya Sok. No:18 Yolbulan Plaza A Blok Kat:4 Erenköy/İST] adresine iletilmesi,
 • yolbulanlar.com.tr adresinde bulunan formun doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki güvenli elektronik imzanızla veya mobil imzanızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun Yolbulan’a ait KEP adresine kayıtlı elektronik posta veya Yolbulan’a daha önceden bildirilen ve Yolbulan’ın sisteminde kayıtlı bulunan elektronik postan adresiniz ile gönderilmesi,

yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.

 

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

 

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Yolbulan tarafından reddedilecektir.

 

Yolbulan’ın işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

 

Yolbulan Demir A.Ş ve Yolbulan Nakliyat A.Ş