KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI’NA İLİŞKİN AYDINLATMA BİLDİRİMİ

 

İşbu Aydınlatıcı Bilgi Metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) gereğince hazırlanmış olup, bu formla kişisel verilerinizin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin yöntem, amaç, hukuki sebepler ile kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınız hakkında tarafınızı aydınlatma ve bilgilendirme amaçlanmaktadır.

 

Yolbulan Demir Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak kişisel verilerinizi korumada hassasiyet göstermekteyiz. Adayların veya işe yeni başlayacak olanların işe alım sürecinde toplanan kişisel verileri Şirketimiz tarafından; Şirketimizin insan kaynakları politikasının belirlediği faaliyetlerin icrası, işe alım ve Şirket kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikası kapsamına uygun olarak ve ilaveten aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 

 • Adayın veya işe başlayacak olan kişinin niteliğini, tecrübesini ve ilgisini açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek,
 • Gerektiği takdirde, adayın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip aday hakkında araştırma yapmak,
 • Başvuru ve işe alım süreci hakkında aday ile iletişime geçmek veya uygun olduğu takdirde, sonradan yurtiçinde veya yurtdışında açılan herhangi bir pozisyon için aday ile iletişime geçmek,
 • İlgili mevzuatın gereklerini ya da yetkili kurum veya kuruluşun taleplerini karşılamak,
 • Şirketimizin uyguladığı işe alım ilkelerini geliştirmek ve iyileştirmek.

 

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle, e-posta yolu ile, iş başvurusu yapmanıza imkan tanıyan Şirketimiz internet sitesi ve sair üçüncü kişi internet siteleri vasıtasıyla veya fiziki ortamda, özgeçmişiniz, başvuru formu, sağlık raporları ve kişilik envanteri formu başta olmak üzere aşağıdaki yöntem ve vasıtalarla da toplanmaktadır:

 

 • Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan dijital başvuru formu;
 • Adayların şirketimize e-posta, kargo, referans ve benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişler,
 • İstihdam veya danışmanlık şirketleri;
 • Video konferans, telefon gibi araçlarla veya yüz yüze mülakat yapılan hallerde, mülakat sırasında,
 • Aday tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ile şirketimiz tarafından yapılan araştırmalar,
 • Tecrübesi olan uzman kişiler tarafından yapılan ve sonuçları incelenen yetenek ve kişilik özelliklerini tespit eden işe alım testleri.

 

Toplanan kişisel veriler:

 

 • Şirket içi iletişimin sağlanması,
 • Grup Şirketleri’ne hukuki ve ticari konularda destek olunması, insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 • Şirket’in yasal yükümlülüklerini yerine getirmek maksadıyla iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi,
 • Şirket’imizin ve Şirketimizle iş ilişkisi kurmuş veya iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temin edilmesi (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirket’e ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, talep/şikâyet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim süreci, mali işler v.b.),
 • Şirket tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve Şirket prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesini temin,
 • Resmi kurumlar tarafından öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme ve diğer yükümlülüklerine uyulması,

 

maksatları ile iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, Grup Şirketlerimize, doğrudan/dolaylı iştiraklerimize, bağımsız denetim şirketlerine, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, eğitim programları düzenlediğimiz kişilere ve program ortağı kuruluşlara,  kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde yurt içine ve/veya yurt dışına aktarılabilecektir.

 

Adaylar veya işe yeni başlayacak olanlar, KVK Kanunu kapsamında kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için şirketimize başvurarak:

 

 • Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik haklarınız hakkında ayrıntılı bilgi alabilir,
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep edebilir,
 • Kişisel verinin işlenme amacını ve bu amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,
 • Kişisel verinin aktarılıp aktarılmadığını, aktarılmışsa aktarım yapılan 3. kişileri öğrenebilir,
 • Kişisel veriler eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep edebilir,
 • Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini isteyebilir,
 • Aktarım yapılan 3. kişilere kişisel verilerin düzeltilmesinin, silinmesinin iletilmesini talep edebilir,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirler.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmak istediğiniz haklarınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.yolbulanlar.com.tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Yolbulanlar Demir San.Tic.A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi Hamzalar Mevkii Zobran Köyü No:8 Karabük  adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir veya noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.

 

Saygılarımızla,

 

 

MUVAFAKATNAME

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerimin işlenmesine ilişkin bilgilendirmeleri içeren “Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Bildirimi” metni kapsamında yukarıda yer alan bilgiler ile tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, metni incelediğimi ve anladığımı beyan ederim. Bu metni imzalayarak kişisel verilerimin Şirketiniz tarafından yasadaki ve yukarıdaki esaslar çerçevesinde toplanmasına, kaydedilmesine, işlenmesine, saklanmasına, kullanılmasına ve aynı amaçlara yönelik olarak üçüncü kişilere aktarılmasına/paylaşılmasına açık rızam ile izin veriyorum.

 

İş başvurusu için verdiğim bilgilerin, yazdıklarımın olası bir iş sözleşmesine esas teşkil ettiğini; bunların doğru, eksiksiz ve gerçeğe uygun olduğunu, aksi halde iş sözleşmesinin bildirimsiz ve tazminatsız sona erdirileceğini, istihdamım halinde şirketin Şirket yönetmelik ve iç prosedürlerine göre çalışmayı teyit ediyorum.

 

Burada belirtmiş olduğum ve/veya daha sonra Şirkete iletebileceğim gerçek, elektronik, mobil tüm adres ve irtibat bilgilerim üzerinden tarafım ile iletişim ve irtibat kurulmasına onay veririm. Yukarıda belirtmiş olduğum bilgilerde değişiklik halinde en kısa sürede bildirerek güncelleyeceğimi beyan ederim.

 

(Başvuru yapanın kendi el yazısı ile aşağıdaki açıklama alanına “ Okudum, anladım kabul ediyorum” yazması gerekmektedir.)

 

Açıklama Alanı:

 

Tarih:

 

Ad Soyad:

 

İmza: